تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب خوردن بستنی ، شانس است.

تعبیر خواب بستنی خریدن ، خطري در روابط اجتماعی است.

تعبیر خواب فرزندانتان بستنی مي خورند ، در سلامتي كامل بسر خواهيد برد.

تعبیر خواب دشمنان شما بستنی مي خورند ، آنها يك دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.

 

تعبیر خواب بستنی آنلی بیتون:

تعبیر خواب بستنی موفقیت در انجام کارهاست.

تعبیر خواب بستنی خوردن بچه ها ، رسیدن به سعادت و کامیابی است.

تعبیر خواب دختری که بستنی را روی زمین می اندازد ، گرفتاری به خاطر نامهربانی با دیگران است.

تعبیر خواب خوردن بستنی ترش ، تبدیل خوشی شما به اندوه است.

تعبیر خواب آب شدن بستنی ، از دست رفتن لذت شماست.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی