تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس محمدبن سیرین:

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

تعبیر خواب طاووس حضرت دانیال:

دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

تعبیر خواب طاووس جابرمغربی:

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب طاووس امام جعفر صادق:

دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگی مالدار.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *