تعبیر خواب فنجان

تعبیر خواب فنجان

فنجان سهم و بهره ما است. از نيک و بد، زشت و زيبا، تلخ و شيرين حوادثي که اتفاق مي افتند هر کس به اندازه تاثير خويش سهمي دارد. فنجان در خواب پيمانه سهميه ما است از مجموع پيش آمدها. تعداد فنجان هائي که در خواب مي بينيم گوياي بيش و کم اين بهره نيست بل که آشکار کننده اين واقعيت است که ما نبايد خود را تنها بيانگاريم و به قدر يقين ديگران هم هستند.

تعبیر خواب  محتویات فنجان:

آن چه درون فنجان است و مقابل ما قرار گرفته سهم چيزي است که ما نصيب مي بريم. اگر تلخ است تلخ کامي است و اگر شيرين است کامروائي است. اگر سياه است سيه روزي است و چنان چه روشن باشد نشان آينده روشن و بخت بيدار است. 

حال اگر در خواب ديديم فنجاني بزرگتر از فنجان ديگران داريم طبيعي است که سود بيشتري عايد ما مي شود و اگر کوچک تر بود کمتر . اگر در خواب ببينيم که فنجان ما افتاده و شکسته حقي از ما ضايع مي گردد و چنانچه آن فنجان را خودمان زديم و شکستيم خود به تباهي کار خويش و انهدام بهره و سود خود کمک مي کنيم. اگر در خواب ببينيم که فنجان شکسته و ترک دارد به طوري که مايع درون آن در نعلبکي تراوش مي کند نشان آن است که مال ما هدر مي رود و نفله مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *