تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه

تعبیر خواب فیروزه محمدبن سيرين:

فيروزه درخواب ديدن، ظفر و قوت حال رواني است. اگر بيند فيروزه از وي ضايع گردد، دليل كه مرادش برنيابد.

تعبیر خواب فیروزه جابرمغربي:

اگر بيند فيروزه به خروار داشت، دليل كه به قدر آن مال يابد.

تعبیر خواب فیروزه امام جعفر صادق:

ديدن فيروزه درخواب بر چهار وجه است. اول: ظفر و نصرت. دوم: حاجت روائي. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولايت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *