سانسوریا

سانسوریا

در این مقاله گل و گیاه آپارتمانی، گیاه سانسوریا را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: سانسوریا

نام انگلیسی: Mother in Law’s Tongue،

نوع گیاه: برگ بلند، کشیده و سر نیزه ‌ای سبزرنگ یا با حاشیه زرد

آبیاری: ۱۵-۱۰ روز یکبار

نور: نور کامل تا سایه

رطوبت: اسپری برگی نمی ‌خواهد،

تکثیر: تقسیم ساقه زیرزمینی، جدا کردن پاگیاه، قلمه برگی