نخل مرداب زیبا

نخل مرداب زیبا

در این مقاله گل و گیاه وبگردون، ویژگی های نخل مرداب زیبا را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: نخل مرداب

نام انگلیسی:  Umbrella Grass

نوع گیاه: برگ کشیده و آویزان روییده از سطح خاک

آبیاری: روزانه

نور: نور شدید غیر مستقیم

رطوبت: اسپری برگ ۷-۲روز یکبار

تکثیر: تقسیم بوته، کاشت بذر