پوتوس

پوتوس گلی زیبا

در این مقاله گل و گیاه آپارتمانی، گیاه پپرومیا یا قاشقی را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام: پوتوس

نام انگلیسی: Sweetheart Plant

نوع گیاه: بالارونده با برگ قلبی نوک تیز سبز یا ابلق،

آبیاری: ۱۰-۴ روز یکبار

نور: نیم ‌سایه تا نور کامل غیر مستقیم

رطوبت: غبارپاشی هفته ‌ای دوبار

تکثیر: قلمه ساقه