پپرومیا یا قاشقی

پپرومیا یا قاشقی

در این مقاله گل و گیاه آپارتمانی، گیاه پپرومیا یا قاشقی را بررسی می کنیم.

ویژگی ها:

نام گیاه: پپرومیا یا قاشقی

نام انگلیسی: Desert Privet

نوع گیاه: برگ قلبی، گوشتی و ابلق،

آبیاری: ۲۰-۱۲ روز یکبار

نور: نیم ‌سایه نیم ‌آفتاب

رطوبت: اسپری برگی هفته‌ ای یکبار

تکثیر: قلمه ساقه و قلمه برگی