تعبیر خواب خار

تعبیر خواب خار

در خواب وام است. اگر بيند خاري دراندام او فرو شد يا كسي دروي زد، دليل كه از كسي وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن كس سخن ناخوش شنود. اگر بيند او خاري در اندام كسي زد، دليل كه او وامي به كسي دهد و سخن تلخ بگويد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خار بسيار داشت و اندامش از آن خار گزند نمي يافت، دليل كه وام بسيار دارد، ولكن جمله گذارده شود و هيچ رنج به وي نرسد.

امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمني. سوم: دشواري كارها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *