تعبیر خواب خاک

تعبیر خواب خاک

محمدبن سيرين گويد: خاك به خواب ديدن كم و بسياري آن درم است اگر بيند كه در خانه او خاك بود، به درستي كه بي رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بيند بر خاك همي رفت يا خاك همي خورد يا خاك جمع مي كرد و بر مي داشت، دليل مال و درم است او را. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند خاك از خانه بيرون مي كشيد و پراكنده مي كرد، دليل كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند خاك از دست مي افشاند دليل كه به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خاك در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: شغل دنيا.

چهارم: فائده از قِبَل پادشاه.

پنجم: فائده از قبل رئيس.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *