تعبیر خواب ران

تعبیر خواب ران

تعبیر خواب ران محمدبن سيرين:

ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست يا بيفتاد، دليل كه از خويشان خود جدا شود و به تن ضعيف گردد و در غربت هلاك شود. اگر بيند كه ران كسي را ببريد، يا بيفكند، آن كس را همين دليل كند.

 

تعبیر خواب ران ابراهيم كرماني:

ران راست، دليل كند بر خويشان پدري، ران چپ، دليل بر خويشان مادري كند. اگر بيند كه ران او باريك شد، دليل بود كه خويشان او ضعيف شوند. اگر بيند ران او پاره شد، دليل بود كه خويشان او را از مهتري اندوه و خواري برسد. اگر بيندگوشت رانهاي او افتاده بود، دليل است كه مال خويشانش ضايع شود.

 

تعبیر خواب ران جابر مغربي:

اگر بيند رانهايش به ريسمان بر يكديگر بسته شد، دليل كه از خويشان جدا نگردد و پيوستگي كند به نكاح. اگر بيندگوشت ران خود را مي خورد، دليل كند كه به قدر آن مال خويش خورد.

 

تعبیر خواب ران محمدبن سيرين:

مردی به او مراجعه کرد و گفت به خواب ديدم كه گوشت ران من سرخ شده بود و بر وي موي رسته بود، به كسي گفتم تا آن موي بتراشيد. محمدبن سيرين گفت: تو وام داري و يكي از خويشان تو وامت را بگذارد. پس هم در آن ماه، مبلغ دويست دينار وام او را كي از خويشان او بگذارد.

 

تعبیر خواب ران حضرت امام جعفر صادق:

ران در خواب ديدن، برچهار وجه است. اول: اهل بيت. دوم: دوستان كه بر ايشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *