تعبیر خواب سبد

تعبیر خواب سبد

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید.

یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است که به موفقیت کامل می رسید ، اما اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است