تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و ت. خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود. اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود.

چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود.

به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و ت. یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد. هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و ت. چه حد بدی و ناخالصی دارد.

چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد.

حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

تعبیر خواب صابون محمدبن سیرین:

اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

تعبیر خواب صابون ابراهیم کرمانی:

اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

تعبیر خواب صابون جابرمغربی:

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *