تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو:

صاحبخانه بودن نماد کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

 

تعبیر خواب صاحب خانه جابرمغربی:

اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *