تعبیر خواب صوفی شدن

تعبیر خواب صوفی شدن

تعبیر خواب صوفی شدن محمدبن سیرین:

اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آخرت پردازد.

اگر بیند که از میان صوفیان بیرون رفت، دلیل که میل او به کار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صوفی شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنیا. دوم: از خلق کناره گرفتن. سوم: پیوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به کسی نداشتن.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *