تعبیر خواب عروس

تعبیر خواب عروس

اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.

تعبیر خواب عروس ابراهیم کرمانی:

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب عروس جابرمغربی:

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *