تعبیر خواب غایب

تعبیر خواب غایب

تعبیر خواب آمدن غایب:

اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد، دلیل که کار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد.

تعبیر خواب جابرمغربی:

اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل که آن غایب با مال و نعمت بازآید.

تعبیر خواب غایب محمدبن سیرین:

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *