تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سيرين:

اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر فالش بد بود، تاويلش به خلاف اين است.

تعبیر خواب فال-فال گرفتن امام جعفر صادق :

ديدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر يافتن بر دشمن. دوم: به مراد رسيدن. سوم: روايي حاجت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *