تعبیر خواب فتنه

تعبیر خواب فتنه

تعبیر خواب فتنه محمدبن سيرين:

اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بيند كه فتنه ازمقامي زايل شد، دليل است اهل آن ديار به خدا بازگردند.

تعبیر خواب فتنه امام جعفر صادق:

اگر درخواب از ده چيز يكي بيند، دليل است در آن موضع فتنه پديد آيد اول: تاريكي. دوم: آتش. سوم: بادسرد. چهارم: بادگرم. پنجم: سياهي آفتاب. ششم: غبار. هفتم: باران بي وقت. هشتم: بركندن درختها. نهم: ابري سرخ. دهم: پوشيدن جامهاي زرد و سرخ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *