تعبیر خواب فروش-فروختن

تعبیر خواب فروش-فروختن

تعبیر خواب فروخت محمدبن سيرين:

اگر بيند كه مصحف بفروخت، دليل كه مسلماني پيش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دين عزيز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بيند چيز بفروخت مثل غلامِ خود، دليل است بدنام شود.اگر بيند كه زن خويش را بفروخت، دليل كه حرمت و بزرگي او زايل گردد و زشت نام شود، مگر بجز اين زن كه بفروخت او را زني ديگر بود كارش به صلاح بازآيد.

تعبیر خواب فروختن ابراهيم كرماني:

هرچند كه در دين عزيز بود، فروختن آن به خواب در كار بد است و خريدن آن نيكو بود

تعبیر خواب فروختن جابرمغربي :

اگر بيند كه چيزي بفروخت، دليل است كه آن چيز خوار و بي مقدار شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *