تعبیر خواب لشگر- سپاه

تعبیر خواب لشگر-سپاه تعبیر خواب لشگر محمدبن سيرين: اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت اهل

Read more

تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد تعبیر خواب گنبد محمدبن سيرين: ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدي پاكيزه بيند،

Read more
Page 1 of 41234