تعبیر خواب کار

تعبیر خواب کار

تعبیر خواب کار محمدبن سيرين:

اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود. اگر بيند كار آخرت كرد، دليل كه كار آخرتش راست بود. اگر بيند كار دنياي او راست شده بود. دليل كه اجلش نزديك است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه عمرش دراز بود.

تعبیر خواب کارامام جعفر صادق:

اگر كار دنيايي او به درستي برنيامد به غايت نيكو بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *