تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو

تعبیر خواب کدو محمدبن سيرين:

اگر ديد در خانه او كدو رسته بود به وقت خود، دليل كه جاه و نعمتش افزوده شود. اگر بيمار اين خواب را بيند شفا يابد. اگر بنده بيند آزاد شود. اگر كافر بيند مسلمان شود. اگر مسلمان بيند به وطن باز رسد. اگر فاسقي بيند توبه كند.

تعبیر خواب کدو جابرمغربي:

اگر ديد كدوي پخته داشت و خورد، دليل كه حاجتش روا شود و توفيق طاعت يابد.

تعبیر خواب کدو امام جعفر صادق :

ديدن كدو در خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: مال و نعمت. سوم: نظام كارها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *