تعبیر خواب کشتزار

تعبیر خواب کشتزار

تعبیر خواب کشتزار محمدبن سيرين:

ديدن كشتزار در خواب چون معروف بود، دليل بر فرزند است. اگر ديد كشتزاري درود، دليل كه بعضي مردم آنجا كشته شوند.

تعبیر خواب کشتزار حضرت دانيال:

اگر ديد در كشتزاري معروف بود، دليل كه عملي كند كه دين و دنياي او نيك بود و اگر ديد در ميان كشتزاري مي رفت، دليل كه به عزا رود.

تعبیر خواب کشتزار جابرمغربي:

اگر بيند آتش در كشتزار افتاده بود و بسوخت، دليل قحط است. اگر در خواب كشتزاري بيند و نداند كه از كيست، دليل بر زيانِ بيننده است.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *