تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی

تعبیر خواب کشتی حضرت دانيال:

ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از كشتي بيرون نيايد و در دريا فروماند.

تعبیر خواب کشتی محمدبن سيرين:

اگر در خواب ديد كشتي بود و به سلامت بيرون آمد، دليل كه از غم ها برهد. اگر ديد كشتي او بشكست، دليل مصيبت است. اگر ديد در ميان دريا كشتي ها و قماش مي رفت، دليل به سفر رود ومال بسيار حاصل كند. اگر بيند در كشتي بود و كشتي ايستاده است، دليل كه در سفر مقيم شود.

تعبیر خواب کشتی ابراهيم كرماني: اگر بيند در كشتي نشست و بادي سخت برآمد و كشتي را براند، دليل است از غم ها فرج يابد. اگر بيند كشتي بايستاد و از همه سوي موج به كشتي مي آمد، دليل است به غمي گرفتار شود. اگر بيند كشتيهاي تهي در دريا مي رفت، دليل كه پادشاه آن ملك رسولان را به جاهاه فرستد. اگر بيند آن كشتي ها غرق شدند، دليل است رسولان را بازدارند.

تعبیر خواب کشتی جابرمغربي:

اگر بيند در كشتي نشسته بود واز دريا مي ترسيد، دليل است مقرب پادشاه شود و مال جمع كند. اگر بيند كشتي او به قعر دريا شد، دليل است از پادشاه قوت تمام حاصل نمايد. اگر بيند كشتي نمي رفت، تاويلش به خلاف اين است اگر بيند در كشتي نشسته بود، دليل است به كار پادشاه مشغول شود و مال جمع نمايد. 

تعبیر خواب کشتی امام جعفر صادق:

ديدن كشتي در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: پدر. سوم: زن. چهارم: مركب. پنجم: ايمني. ششم: عيش. هفتم: توانگري.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *