تعبیر خواب کشمش

تعبیر خواب کشمش

تعبیر خواب کشمش محمدبن سيرين:

اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت بيند. اگر بيند كشمش به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

تعبیر خواب کشمش ابراهيم كرماني:

اگر درخواب بيند كشمش به خروار درخانه بود، دليل است مال تمام حاصل نمايد.

تعبیر خواب کشمش امام جعفر صادق:

ديدن كشمش درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: مال حلال. سوم: كسب و معيشت.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *