تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب کژدم

تعبیر خواب کژدم محمدبن سيرين:

ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمني او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود. اگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

تعبیر خواب کژدم ابراهيم كرماني:

اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بَدِ مردم را بگويد. اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، دليل كه دشمن با او فساد كند.

تعبیر خواب کژدم امام جعفر صادق :

ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چين.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *