تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک محمدبن سيرين:

ديدن لك لك به خواب، دليل بر زني است بي آزار و عاقبت انديش و با حسب و نسب. اگر بيند لك ككي داشت، با چنين كسي صحبت دارد. اگر ديد لك لكي بر بام خانه او نشست، دليل است مهتري به خانه او آيد. اگر بيند لك لك را بكشت. دليل كه دشمن را بكشد.

تعبیر خواب لک لک امام جعفر صادق:

ديدن لك لك درخواب چهاروجه است. اول: مردي دهقان. دوم: پادشاهي ضعيف. سوم: پاسبان. چهارم: غريبي و درويشي.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *