تعبیر خواب گلاب

تعبیر خواب گلاب

محمدبن سيرين گويد: ديدن گلاب درخواب، دليل تندرستي بود آن كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند كه گلاب بر كسي ريخت، دليل تندرستي ان كس بود. اگر بيند كه گلاب خورد، دليل كه غمگين گردد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه گلاب به همه مي داد، به نيكوئي مشهور گردد. اگر بيننده عالم بود، دليل كه مردم از علم او بهره يابند.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *