تعبیر خواب لشگر- سپاه

تعبیر خواب لشگر-سپاه

تعبیر خواب لشگر محمدبن سيرين:

اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت اهل آن موضع بود.

تعبیر خواب لشگر امام جعفر صادق:

ديدن لشگر درخواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سيل. سوم: باد. چهارم: خصومت. پنجم: محنت.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی