تعبیر خواب آتشنشانی-ماشین آتشنشانی

تعبیر خواب آتشنشانی-ماشین آتشنشانی

تعبیر خواب آنلی بیتون:

ديدن ماشين آتش نشاني در خواب، نشانه آن است كه نگراني ها و شرايط غيرعادي به خوشي و سعادت مي انجامد.

ديدن ماشين از كارافتاده آتش نشاني در خواب، علامت آن است كه تصادف و خسارتي فراوان در انتظار شماست .

اگر فرد جواني خواب ببيند سوار ماشين آتش نشاني شده است، علامت آن است كه به كارهايي ناپسند دست خواهد زد كه درشأن او نيست.

تعبیر خواب-تعبیر خواب جامع-تعبیرخواب

ماشین آتشنشانی:

يك ماشين آتش نشاني : خطر در انتظار شماست.

يك ماشين آتش نشاني در حال حركت بطرف يك حريق : صلح و آرامش

يك ماشين آتش نشاني كه از يك حريق باز ميگردد : ناكامي بزرگ.

تعبیر خواب مامور آتشنشانی:

شما مامور آتش نشاني هستيد : خواسته هاي بزرگتان برآورده مي شود.

شما رئيس ماموران آتش نشاني هستيد : ثروت و شانس.


برای دیدن تعبیر خواب سایر حروف کافیست از جدول زیر حرف مورد نظر را انتخاب کنید تا تعبیر خواب جامع وبگردون را مشاهده فرمایید.

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی