تعبیر خواب زباله – آشغال

تعبیر خواب زباله – آشغال تعبیر خواب زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه یا شغلی پست و رسوایی

Read more

تعبیر خواب زالو

تعبیر خواب زالو زالو در خواب های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می کند

Read more