تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم

Read more

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب چاق چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه

Read more

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب مجلسی رحمه الله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است

Read more

تعبیر خواب جشن تولد

تعبیر خواب جشن تولد لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت خواب جشن تولد برای

Read more

تعبیر خواب جادو

 تعبیر خواب جادو چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می

Read more

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار

Read more

تعبیر خواب ثروت

 تعبیر خواب ثروت ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که

Read more

تعبیر خواب ثبت اختراع

 تعبیر خواب ثبت اختراع ۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت

Read more