تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار

Read more

تعبیر خواب ثروت

 تعبیر خواب ثروت ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که

Read more

تعبیر خواب ثبت اختراع

 تعبیر خواب ثبت اختراع ۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت

Read more

تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در

Read more

تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب پریدن پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب . اگر در خواب

Read more

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت درخواب ارتباطی با

Read more

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج تعبیر خواب محمدبن سیرین: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان راشوهر و مردم

Read more

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم ت. اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر

Read more

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و ت. چند ساعت بوی بد آن

Read more