تعبیر خواب ت

تعبیر خواب ت توت تمشک ترمه تنها تاجر تایر تعمیر کردن تراشیدن توت فرنگی تله  تل  تمساح  تار  تیمارستان  ترمه

ادامه

تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در

ادامه

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت درخواب ارتباطی با

ادامه

تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج محمدبن سیرین گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان راشوهر و مردم عامه

ادامه