تعبیر خواب ثروت

 تعبیر خواب ثروت ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که

Read more

تعبیر خواب ثبت اختراع

 تعبیر خواب ثبت اختراع ۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت

Read more