تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به

ادامه

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب

ادامه

تعبیر خواب شکار

تعبیر خواب شکار شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه

ادامه

تعبیر خواب شیطان – ابلیس

تعبیر خواب شیطان – ابلیس   تعبیر خواب شیطان – ابلیس یوسف نبی: دیدن شیطان خلال دین باشد. تعبیر خواب

ادامه

تعبیر خواب شکوفه-شکوفه دادن

تعبیر خواب شکوفه-شکوفه دادن شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و نشاط و پول و

ادامه

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید

ادامه

تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که

ادامه
Page 1 of 212