تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت تعبیر خواب صورت محمدبن سیرین: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان

ادامه

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب

ادامه

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف تعبیر خواب صدف محمدبن سیرین: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند

ادامه

تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که

ادامه

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو: صاحبخانه بودن نماد کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد

ادامه

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن تعبیر خواب صدقه محمدبن سیرین: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر

ادامه