تعبیر خواب چاله

تعبیر خواب چاله چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان

ادامه

تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش

ادامه

تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب چرخ چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های

ادامه

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب چاق چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه

ادامه