تعبیر خواب کارد-چاقو

تعبیر خواب کارد-چاقو تعبیر خواب کارد-چاقو محمدبن سيرين: اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه

ادامه
Page 2 of 212