وبگردون

وبگردون

تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت

تعبیر خواب عذر خواهی – معذرت ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی که اصلاً مرتکب نشده اید از کسی عذرخواهی

ادامه

تعبیر خواب ظلمات

تعبیر خواب ظلمات تعبیر خواب ظلمات محمدبن سیرین: اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد،

ادامه
Page 10 of 28« اول...89101112...20...آخر»