تعبیر خواب پابند

تعبیر خواب پابند محمدبن سیرین گوید: پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از

Read more

تعبیر خواب پاپیون

تعبیر خواب پاپیون کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن

Read more

تعبیر خواب پادشاه

تعبیر خواب پادشاه به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خوابهایی که ما

Read more

تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر پر در خواب های ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه

Read more

تعبیر خواب بانگ

تعبیر خواب بانگ بانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب ديديد که

Read more

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام تعبیر خواب بادام محمدبن سيرين: بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به

Read more

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ تعبیر خواب باغ امام صادق: ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عيش

Read more

تعبیر خواب باد

 تعبیر خواب باد باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه

Read more

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران تعبیر خواب باران حضرت دانيال: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون

Read more

تعبیر خواب آسیابان

تعبیر خواب آسیابان آسيابان در خواب، كسي بود كه روزيِ اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و

Read more