تعبیر خواب طهارت – پاکی

تعبیر خواب طهارت – پاکی تعبیر خواب طهارت – پاکی حضرت یوسف: دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید. تعبیر

ادامه

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید

ادامه

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب

ادامه

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن تعبیر خواب صدقه محمدبن سیرین: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر

ادامه

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد

ادامه

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد تعبیر خواب زمرد محمدبن سیرین: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است

ادامه
Page 2 of 912345...آخر»