تعبیر خواب طهارت – پاکی

تعبیر خواب طهارت – پاکی تعبیر خواب طهارت – پاکی حضرت یوسف: دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید. تعبیر

Read more

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید

Read more

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب

Read more

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه-صدقه دادن تعبیر خواب صدقه محمدبن سیرین: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر

Read more

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد

Read more

تعبیر خواب زمرد

تعبیر خواب زمرد تعبیر خواب زمرد محمدبن سیرین: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است

Read more