تعبیر خواب گنبد

تعبیر خواب گنبد تعبیر خواب گنبد محمدبن سيرين: ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در خواب گنبدي پاكيزه بيند،

ادامه

تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي كلامِ خويش را

ادامه
Page 3 of 1912345...10...آخر»