تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو تعبیر خواب گاو حضرت دانيال: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه،

Read more