تعبیر خواب دام

تعبیر خواب دام محمدبن سيرين گويد: دام اگر بيند، مكر وحيلت بود. اگر بيند پاي او در دام گرفتار است،

ادامه