تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که

ادامه