تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت تعبیر خواب صورت محمدبن سیرین: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان

Read more

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب

Read more

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف تعبیر خواب صدف محمدبن سیرین: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند

Read more

تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که

Read more

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو: صاحبخانه بودن نماد کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد

Read more

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب

Read more

تعبیر خواب شکار

تعبیر خواب شکار شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه

Read more