تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت تعبیر خواب صورت محمدبن سیرین: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان

ادامه

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن سیرین می گوید که صندوق در خواب

ادامه

تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف تعبیر خواب صدف محمدبن سیرین: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند

ادامه

تعبیر خواب صابون

تعبیر خواب صابون صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که

ادامه

تعبیر خواب صاحب خانه

تعبیر خواب صاحب خانه تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو: صاحبخانه بودن نماد کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد

ادامه

تعبیر خواب شلوار

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب

ادامه

تعبیر خواب شکار

تعبیر خواب شکار شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه

ادامه
Page 10 of 23« اول...89101112...20...آخر»