تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب چاق چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه

ادامه

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب مجلسی رحمه الله علیه نوشته دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است

ادامه

تعبیر خواب جشن تولد

تعبیر خواب جشن تولد لوک اویتنهاو می گوید : جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت خواب جشن تولد برای

ادامه

تعبیر خواب جادو

 تعبیر خواب جادو چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می

ادامه

تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار

ادامه

تعبیر خواب ثروت

 تعبیر خواب ثروت ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که

ادامه

تعبیر خواب ثبت اختراع

 تعبیر خواب ثبت اختراع ۱ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت

ادامه

تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان تمام قدرتهای خارج از محدوده توانایی ما که می توانند حادثه آفرین و تعیین کننده باشند در

ادامه

تعبیر خواب پریدن

تعبیر خواب پریدن پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب . اگر در خواب

ادامه
Page 20 of 23« اول...10...1819202122...آخر»