تعبیر خواب گردنبند

تعبیر خواب گردنبند محمدبن سيرين گويد: اگر ديد گردن بند از مرواريد داشت، دليل كه حق تعالي كلامِ خويش را

Read more