تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سيرين: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل

ادامه

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت

ادامه

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي

ادامه

تعبیر خواب فرزند

تعبیر خواب فرزند تعبیر خواب فرزند محمدبن سيرين: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل

ادامه

تعبیر خواب فر کردن مو

تعبیر خواب فر کردن مو اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده

ادامه

تعبیر خواب غروب

تعبیر خواب غروب ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ اگر تاجری خواب غروب

ادامه
Page 2 of 712345...آخر»