تعبیر خواب فال-فال گرفتن

تعبیر خواب فال-فال گرفتن تعبیر خواب فال-فال گرفتن محمدبن سيرين: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل

Read more

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت

Read more

تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش معني فرِِش با قالي فرق دارد. قالي را در جاي خود نوشته ام. فرش به معني چيزي

Read more

تعبیر خواب فرزند

تعبیر خواب فرزند تعبیر خواب فرزند محمدبن سيرين: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل

Read more

تعبیر خواب فر کردن مو

تعبیر خواب فر کردن مو اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده

Read more

تعبیر خواب غروب

تعبیر خواب غروب ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ اگر تاجری خواب غروب

Read more